Alternativa metoder
Djurförsök
Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök, ofta omnämnt som de tre R:en, efter engelskans refine, reduce och replace.

3R – Replace, Reduce, Refine

Finns det alternativ?

Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök, ofta omnämnt som de tre R:en, efter engelskans refine, reduce och replace. Men det som ofta kallas alternativa metoder är i dagsläget mycket sällan alternativ i den meningen att de helt kan ersätta djurförsök.

Tittar man i en ordbok står det att ordet alternativ betyder ”en av flera möjligheter”, att man kan välja mellan två eller fler alternativ. När det gäller djurförsök finns inte något sådant val. Om en forskningsmetod utan försöksdjur utvecklas som ger lika bra resultat som ett djurförsök så måste den djurfria metoden användas. Nya metoder och ny teknik kan leda till att djur inte längre behöver användas i försök, men de flesta nya metoderna är snarare komplement till djurförsök. Det vill säga de kan inte helt ersätta försök med djur (replace).

Alternativa metoder minskar antalet djurförsök

De största framstegen inom utveckling av alternativa metoder har hittills inneburit modeller som minskar antalet djur som används i en studie (reduce) eller modeller som förbättras så att djuren som används utsätts för mindre stress och annan påverkan (refine).

Det sker hela tiden en utveckling på området och många typer av djurförsök har fasats ut på senare år, men till vissa försök finns det idag inga alternativ.

Förbjudet att testa på människor

Djurförsök används till exempel fortfarande när det gäller forskning kring samspelet mellan olika organ i en levande kropp och hur de påverkar varandra i friskt och sjukt tillstånd. Samma sak gäller vid test av substanser som kan bli läkemedel. Riskerna att testa direkt på människor anses vara alldeles för stora, och det är förbjudet i både svensk och internationell lag. Det finns flera drivkrafter för att söka andra alternativ till djurförsök: Det är en etiskt svår fråga, de är dyra och komplicerade att genomföra.

3R: Ersätta, Minska, Förfina

3R handlar om att ersätta, minska och förbättra djurförsök.

 • Replace: Djurfria försöksmetoder för att ersätta djurförsök.
 • Reduce: Metoder för att minska antalet djur som används i försök.
 • Refine: Metoder för att göra djurförsök så skonsamma som möjligt för djuren.

3R genomsyrar idag forskning som görs med djurförsök. I bildspelet nedan får du veta mer om 3R. Klicka här eller på bilden för att starta.

Vad är 3R? Bildspelet ger svar. Produktion: Karin Nordin

Produktion: Karin Nordin

Här kan du ta del av informationen i bildspelet om 3R i ett alternativt format med enbart text.

Så kan antalet djurförsök minska

 • Fler forskare som forskar på olika sjukdomar kan dela på samma försöksdjur genom att man tittar på olika organ.
 • Statistiskt beräkna hur många djur som behövs för att se resultat som inte kan bero på slump. Då behöver man inte använda fler djur än så.
 • Använda samma kontrollgrupp av djur för flera olika försök. Kontrollgrupp är en grupp djur som inte får läkemedlet utan används som jämförelse med de som får läkemedlet.
 • Genom internet och databaser kontrollera att försöken inte redan gjorts på annan plats.
 • Genom att göra skonsammare försök kan man också minska antalet djur. Mindre stress ger stabilare vetenskapliga resultat och man behöver inte ha med extradjur för att täcka upp för misslyckade försök.

Så kan djurförsök göras skonsammare

 • Förbättra djurens miljö. Inte bara göra vad man tycker ”ser mysigt ut” utan genom att vetenskapligt studera vad olika åtgärder i burar leder till för beteende.
 • Kompetent personal som är tränade i att utföra försöken och kan läsa djuren. Som till exempel kan arbeta på ett lugnande sätt och ta ett blodprov snabbt och exakt.
 • Låta djuren vänja sig vid den personal som utför försöken och tar hand om dem före och efter försöken.
 • Utveckla själva djurförsöket så att det blir skonsammare, till exempel kan nya analysmetoder göra att man inte behöver lika stor mängd blod för blodprov.

Unikt med djurförsök som är svårt att ersätta

 • Man kan följa hela händelseförloppet i en hel kropp. Man kan se hur kemikalien sprider sig i kroppen, tas upp, bryts ned och utsöndras.
 • Ibland är det en fråga som rör just den djurarten. Vill vi veta hur vargar påverkas av miljögifter är det lämpligt att ta prover från vargar.

Kemikalier testas alltmer utan djurförsök

Inom forskningsområdet toxikologi testar man om kemikalier är skadliga för människor eller för miljön. Av tradition görs sådana tester ofta genom djurförsök, men idag går utvecklingen snabbt framåt mot andra sätt. 3R är den viktiga principen för att ta fram metoder som ersätter, förbättrar och minskar antalet djurförsök.

– Jag tror att vi i framtiden kan sluta med djurförsök för att testa om ett ämne är giftigt, säger Elin Törnqvist, forskare och veterinär vid Karolinska Institutet med lång erfarenhet av 3R.

Alternativa metoder kan ofta användas för att testa hur giftigt ett ämne är och när det ändå krävs djurförsök är det viktigt att de blir så skonsamma som möjligt. Inte bara för djurens skull utan också för att djurförsök kostar och det är heller inte alltid det bästa sättet att förutsäga hur skadligt ett nytt ämne är.

– Det är ett stort politiskt tryck på att utveckla metoder enligt 3R.

Små provrör innehållande röd vätska och en pipett.

Utveckling av alternativa metoder

– De senaste tio åren har det skett en explosionsartad utveckling av nya mätmetoder. De skulle kunna ersätta djurförsök när man är säker på att de fungerar lika bra, säger Elin Törnqvist.

”De senaste tio åren har det skett en explosionsartad utveckling av nya mätmetoder.”

Man kan förutsäga många egenskaper hos ett nytt ämne genom att testa det i ett provrör eller i datorn. Som att låta ämnet skölja över ett litet chip som kan känna igen molekylära strukturer hos ämnet och sedan med ett databaskopplat program jämföra molekylstrukturen med kända farliga ämnen.

Till exempel har det visat sig att de ämnen som ersatt freon i sprayflaskor har liknande struktur som freon och därför är skadliga för ozonlagret på samma sätt. Ett annat exempel är att testa om ämnet binder DNA, det är då hög risk för att det kan ge förändringar i DNA och därmed cancer.

Lagen kräver försök med djur

Det finns olika anledningar till att göra djurförsök inom toxikologin. I vissa fall finns det ännu inte några nya djurfria metoder som är lika informativa och säkra som traditionella djurtester. I andra fall går det trögt att ersätta djurförsök som standardtest eftersom nya metoder måste testas och visa sig vara minst lika bra eller bättre än djurtester.

Enligt de lagar som nu finns för nya läkemedel är det krav på djurförsök (se faktaruta) för att det ska godkännas. Tanken med kravet är att man ska kunna fånga upp oförutsägbara effekter av ett nytt läkemedel. Djurförsöken utförs genom att djuren får den medicin som människor eller djur sedan ska använda mot en sjukdom. Till exempel kan en råtta få andas in ett nytt astmaläkemedel eller en kanin få äta en medicin mot magsår medan man studerar djuret och tar prover.

Lätt att följa helt förlopp

Det är också svårt att ersätta djurförsök helt. I ett djur kan man se ett helt händelseförlopp i en och samma kropp. Man ser hur ämnet tas upp i kroppen, påverkar kroppen och sen utsöndras. Efter djurförsöket kan man obducera djuret och se vad som hänt i kroppen. Men djurförsök är inte alltid det bästa sättet att testa hur skadligt ett ämne är.

– Jag som veterinär är upplärd med att se både likheter och olikheter mellan olika arter. Vi kan lura oss själva om vi tror att djuren är precis som oss, säger Elin Törnqvist.

Hon pekar på att en studie visat att omkring 30 procent av biverkningar som ses med ett nytt läkemedel inte fångats upp i djurförsök. Istället kan det vara bättre att testa på mänskliga celler i cellodlingar. Cellodlingar är inte detsamma som en hel kropp, men har fördelen av att vara helt mänskliga. Man kan också odla olika typer av celler och vävnader, som till exempel nervceller eller lungvävnad.

Feltänk leder till stress

Det kan också bli fel när man vill göra det bra för djuren utan att utgå från djurets unika behov och beteende, berättar Elin Törnqvist. Att lägga in något i buren som en människa tycker ser mysigt ut kan ibland leda till stress eller revirbeteende hos djuren. Ett annat exempel är när man tror att alla djur vill ha sällskap. Så är det inte, kaniner till exempel lever i flockar på stora ytor i det vilda, men med varsitt bo. De trivs inte med att dela en liten bur.

– När man ska förbättra för djuren ska man se på hur det verkligen fungerar för djuren, inte vad man själv tycker om.

Målet är att ersätta djurförsöken

Elin Törnqvist ser ljust på framtiden med 3R-utveckling. Hon menar att djurskyddsrörelser och forskare jobbar mot samma mål på ett annat sätt än tidigare.

– Alla känner att vi tjänar på att förbättra och ersätta djurförsöken, det är bättre för djuren och det tycker vi alla är bra. Men det är också bra för att få mer vetenskapligt säkra resultat. Till exempel ger en bättre djurhantering mer stabila resultat i djurförsök. Ett vetenskapligt angreppssätt kan också innebära att man istället för att slentrianmässigt göra djurförsök väljer den metod som bäst ger svar på frågan.

I de flesta länder går det trögt att få folk att använda nya djurfria metoder. Det tar tid att uppdatera olika myndigheters riktlinjer för hur tester ska göras. Och även när det är gjort tar det tid för forskare och laboratorier att ändra sitt arbetssätt.

– Man gör ofta som man alltid gjort, det gäller även i den medicinska forskningen på universitet där de flesta djurförsöken utförs. Där handlar det också om mer vitt skilda frågor än den om kemikaliers säkerhet.

Lagar för att testa kemikalier

 • Läkemedel måste testas i djurförsök innan det testas på människor för att fånga upp oförutsägbara effekter. Neurosedynskandalen på 60-talet, då fosterskador inte upptäcktes i råtta, men senare i kanin, bidrog till hårdare lagstiftning och numera krävs djurförsök i två djurarter. Säkerhetsutvärdering av läkemedel regleras i flera olika lagar. I Sverige ansvarar Läkemedelsverket för godkännande av nya läkemedel.
 • Kemikalier som produceras och importeras i mindre än ett ton per företag och år behöver inte registreras alls enligt Reach, EU:s förordning om kemikaliekontroll. Om det är över ett ton behövs registrering och där ingår krav på djurförsök, men enligt Reach ska det undvikas om möjligt. Ju mer som importeras och produceras, desto högre är kraven på tester.
 • Sedan 2013 är det inte tillåtet att testa kosmetika (smink, schampo mm) med djurförsök inom EU.

Så kan kemikalietest göras utan djurförsök 

 • Se på kemikaliens molekylstruktur och jämföra den med kända kemikalier för att förutsäga hur giftig den är och på vilket sätt.
 • Låta cellodlingar bada i kemikalien och se på vilka ämnen cellerna producerar. Ett ämne kan till exempel vara typiskt för när en kemikalie är skadlig för lungan
 • Konstgjorda organ kan odlas fram, även av människoceller.
 • Skapa dataprogram som kan sortera och analysera stora mängder av data som redan finns om olika ämnens giftighet
 • Ta prover från människor som utsatts för gifter av misstag

Centrum koordinerar frågor om 3R

Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket informerar och ger stöd till forskare i frågor om att ersätta, minska och förfina antalet djurförsök. Målet är ökad välfärd för djur och att färre djur ska användas i försök.

– Vi är det enda organet i Sverige som koordinerar verksamheter inom 3R. Vi samlar in information om nya och förbättrade metoder och sprider dem sedan till forskare, myndigheter, etiska nämnder och allmänhet, säger Jessica Johansson, verksamhetsledare vid Sveriges 3R-center.

Ett tiotal tjänstemän arbetar vid centrumet och under 2020 kommer de bland annat att besöka flera universitet och ordna 3R-dagar. De kommer också att samla djurskyddsorganen som finns vid universiteten för en gemensam dag i Stockholm. 3R-centret ska också vara med och organisera utbildning för djurtekniker på tio orter i landet om hanteringen av möss.

Styrs av kommitté

Sverige 3R-center startade 2017 och styrs av den nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén består av en ordförande och åtta ledamöter som kommer från universitet och högskolor, näringslivet och olika intresseorganisationer. Ledamöterna ska ha kompetens och erfarenhet inom till exempel djurskydd, veterinärmedicin och olika forskningsområden.

– Det är viktigt att vi får en bra balans mellan de tre R:n i vårt arbete. En del av de personer som arbetar med att ersätta djurförsök har aldrig varit inne i ett djurhus eller haft kontakt med lagstiftningen om försöksdjur. De har ett helt annat tankesätt än de som arbetar med djurförsök. Det var en utmaning att få de olika grupperna att förstå varandra och det första vi fick göra var att ha en kommunikationsövning.

Jessica Johansson leder 3R-center.

Jessica Johansson vid 3R-center.

Jessica Johansson framhåller att de forskare hon har mött som arbetar med djurförsök är måna om att använda så få djur som möjligt och att arbeta med så skonsamma metoder som möjligt. Det är både etiska och ekonomiska skäl som ligger bakom det. Dessutom blir forskningsresultaten bättre och mer tillförlitliga om djuren mår bra under djurförsöken.

– Viljan att förbättra finns där, men det många forskare saknar är tiden och resurserna att sprida sina kunskaper och att få till ett kunskapsflöde om nya metoder inom 3R. Vår roll inom 3R-centret är att skapa den plattformen. Om forskare eller personal i djurhusen har bra idéer så ska vi se till att de sprids, avslutar Jessica Johansson.

Om Sveriges 3R-center

 • Är en fristående organisation som är placerad vid Jordbruksverket.
 • Startade 2017 och har medel att fortsätta arbeta under 2020. Regeringen beslutar om verksamheten ska fortsätta efter det.

Mer information på Sveriges 3R-centers webbplats.

Se även det danska 3R-centrumet samt det brittiska centrumet för 3R-frågor.

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Varje medlemsstat i EU ska inrätta en sådan kommitté. Kommitténs uppgift är att:

 • ge råd och stöd till djurskyddsorgan och myndigheter i frågor som rör införskaffande, uppfödning, hållande, skötsel samt etisk prövning och användning av djur i försök.
 • stödja djurskyddsorganen i att utbyta information.
 • dela med sig av bästa praxis och samarbeta med andra kommittéer i Europa.
 • fungera som styrgrupp till Sveriges 3R-center.
Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?