Varför djurförsök?

Djurförsök

För samhället och miljön

Djurförsök handlar om mer än försök på råttor och möss i medicinskt syfte. Även studier av vilda djur klassas som djurförsök och behöver prövas etiskt.

Provfiske i vattendrag, sjöar och kustområden handlar om att beskriva hur fisksamhället i de undersökta områdena är sammansatt. Det gäller antalet arter och relativ förekomst av arter i antal och eller vikt. Fisket sker med standardiserade metoder anpassade till de olika miljöerna. Eftersom syftet är forskning så klassas provfiske som djurförsök och måste därför prövas av de djurförsöksetiska nämnderna.

– Fiskevårdsföreningar och turistnäringar har intresse av detta för att de vill se vissa fiskarter i sjöarna, säger Mats Sjöquist vid Nationellt centrum för djurvälfärd.

Vilda djur med sändare
Liknande undersökningar finns för andra vilda djur. Länsstyrelser ser exempelvis till att varg, björn och lodjur utrustas med sändare. Det finns flera syften med detta.

– Det här är djurförsök även om det i många fall egentligen handlar mer om länsstyrelsernas förvaltning än om forskning.

Mats Sjöquist ger exempel på studier som handlar om att prova ut fällor för vildsvin. När detta görs för att öka kunskapen om fällorna är det djurförsök, men när fällorna börjar användas i jaktsammanhang är det inte längre det.

– Forskning på vilda djur syftar ofta till att skydda vilda hotade arter.

Kunskap om miljö

För att skydda vilda, hotade arter behövs det forskning. På så sätt kan vi få mer kunskap om hur djuren lever och hur olika miljöfaktorer påverkar dem.

En gräns för mängden plast i miljön

Det finns tiotusentals främmande kemiska ämnen i vår miljö, bland annat plaster. De flesta av dem är inte farliga i små mängder, men det behövs mer kunskap om hur stora koncentrationer vår miljö kan hantera utan att det blir problem. Forskaren Bethanie Carney Almroth använder djurförsök för att hitta gränsvärden för plastmaterial, med fokus på mikroplaster.

– Samhället har alltid arbetat väldigt reaktivt när det gäller kemikalier i miljön. Vi har sett att ett ämne är farligt och förbjudit användning. Sedan har vi börjat använda något annat tills vi upptäcker att det är skadligt och då förbjuds det också. Det var först i och med EU:s kemikalielagstiftning REACH som vi började testa kemikalier innan vi släpper ut dem i naturen. Men problemet med REACH är att den enbart kräver tester av en kemikalie i taget, säger Bethanie Carney Almroth, forskare i zoofysiologi vid Göteborgs universitet.

Hon arbetar med plaster som är material som består av många olika ämnen. I djurhuset håller hon fisk som får simma i vatten som innehåller plastmaterial, i några dagar eller flera månader. Fisken avlivas sedan och Bethanie Carney Almroth analyserar allt från genuttryck till enzymaktivitet i många olika vävnader och blod. Resultaten kan ge information om till exempel tumörutveckling eller immunpåverkan.

– Vi vet att det finns mycket plast i miljön. Nyligen var det till exempel en val som strandade med 29 kilo plast i magen. Flera hundra djurarter äter plast, det vet vi också. Men vi vet inte på vilket sätt plasten eller kemikalierna påverkar djur, och vi vet inte hur mycket plast de klarar av innan det blir skadligt. I min forskning vill jag öka förståelse för effekter och hitta gränsvärden för mängden plast i hav och sjöar. Dessa gränsvärden ska användas som markörer för god miljö och hälsa.

Bethanie Carney Almroth på laboratoriet. Foto Johan Winborg, Göteborgs universitet.

Bethanie Carney Almroth på laboratoriet. Foto Johan Winborg, Göteborgs universitet.

Zebrafisken är ett bra modelldjur när hon ska studera med vilka mekanismer som plasten påverkar levande varelser. Men arter som finns vilt i svenska vatten är ofta mer relevanta för att förstå vår egen miljö. Spigg är en fisk som trivs både i salt, sött och bräckt vatten och därför kan ge mycket värdefull information.

– Djurförsök behövs, jag ser inget annat sätt att hantera de här miljöfrågorna. Vi behöver absolut diskutera människans konsumtion av plast, men plaster är viktiga i så många branscher. Det går inte att förbjuda alla plastmaterial. Istället måste vi studera var gränserna går för hur mycket plast miljön tål. Djurförsök är vår möjlighet att göra det.

Karin Nordin

Miljöforskning med hjälp av fisk

Djurförsök är en möjlighet att undersöka hur kemikalier, läkemedel och gifter påverkar naturen.

– Vi människor släpper ut mycket kemikalier och vi har ett ansvar att ta reda på hur det påverkar miljön. Därför är det rätt och nödvändigt att använda djurförsök.

Det säger Joachim Sturve, docent och forskare i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet. Han spårar effekter av föroreningar i naturen med hjälp av djurförsök. Han studerar också på vilket sätt kemikalier påverkar fisk.

­– Fiskar är viktiga för ekosystemen och har stor relevans för samhället. Vi använder fisk som föda. Fiskar är ryggradsdjur och de har cellulära processer som liknar de som finns i människan.

Målet är att hitta så kallade biomarkörer som visar om ett djur är påverkat av kemikalier. En biomarkör kan till exempel vara ett förändrat utryck av gener eller proteiner eller en cellskada. Biomarkören kan vara ett tecken på att fisken håller på att utveckla en sjukdom eller ett förändrat beteende. För att kunna identifiera sådana biomarkörer håller Joachim Sturve fisk i akvarier på laboratoriet. I vattnet tillsätter han kemikalier. Sedan avlivar han fisken och undersöker den.

–  Tidigare arbetade forskare mycket med dödliga halter av en kemikalie eller ett läkemedel. Det går vi nu ifrån mer och mer. Vi vill kunna spåra miljögifter innan de finns i så höga halter att de dödar fisken.

Joachim Sturve vid akvarier vid Göteborgs universitet. Foto Johan Winborg.

Under ett år använder han ungefär 150–200 fiskar för dessa försök. Till stor del handlar det om regnbågslax då det finns mycket kunskap om deras fysiologi och beteende. Även abborre förekommer som försöksdjur.

Biomarkörerna analyseras sedan i fisk som lever fritt i naturen. I en fältstudie följde Joachim Sturve och hans kollegor Östersjöns kust från norr till söder och prover togs från sammanlagt några hundratal abborrar. Även detta är djurförsök som innebar att fisken avlivades. Proverna håller nu på att analyseras för man ska få en bild över fiskhälsan i Östersjön.

– Djurförsök är nödvändiga men de innebär mycket jobb och kostar mycket, så vi gör också cellstudier och försöker hitta metoder för att ersätta djurförsöken. Men tänk till exempel på hormonstörande ämnen som finns i vår miljö. De påverkar ett djur på så många sätt, i många vävnader. Det är omöjligt att få den komplexiteten i cellstudier.

Karin Nordin

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?