Utbildningsmaterial
Djurförsök

Elevaktiviteter

Vad kan du om djurförsök?

(Naturkunskap/religion/samhällskunskap)

Aktivitetens inriktning: Utveckla kunskaper i naturvetenskap

Att ta reda på fakta om djurförsök är viktigt för att sedan kunna använda kunskaperna i resonemang, reflektioner och argument. Det är dessutom viktigt att kunna skilja på fakta, värderingar och åsikter.

Här nedan presenteras några frågor. Fundera först, svara ja eller nej. Kolla svaret sen. Till varje svar finns länkar där du kan läsa mer om vad som gäller.
Var det något du reagerade mot eller något du inte håller med om? Diskutera i mindre grupper.

Får man utföra djurförsök trots att det finns andra metoder som ger samma resultat? 

NEJ.  Då bryter man mot lagen. Om en djurfri metod finns som kan ge likvärdiga resultat som ett djurförsök så måste den djurfria metoden användas. Alternativa metoder till djurförsök beskrivs här.

Tycker de flesta forskare att det är bra att antalet djurförsök minskar?

JA. Av tradition görs många tester ofta genom djurförsök, men idag går utvecklingen snabbt framåt mot nya alternativa metoder. Både i Sverige och i världen forskar man på att ta fram metoder som ersätter, förbättrar och minskar antalet djurförsök. Man brukar tala om ”de tre R:en”, efter engelskans: refine (förbättra), reduce (minska) och replace (ersätta). Principen 3R beskrivs under avsnittet om alternativa metoder.

Är det vanligt att man använder råttor och möss vid djurförsök?

JA. I Sverige används omkring 300 000 försöksdjur om året. De flesta är fiskar, råttor och möss. Vilka djurslag som används kan du läsa mer om här.

Får man använda vilka djur som helst vid djurförsök?

NEJ. De djur som används inom forskningen i laboratorier måste vara destinationsuppfödda, det betyder att de är uppfödda för forskningsändamål. Forskaren måste också motivera varför hon eller han väljer en viss djurart i försöken. En ansökan skickas till den djurförsöksetiska nämnden som beslutar vilka försök som får genomföras. Information om vilka djur som används och varför finns under Djuren.

Får man sälja smink och kosmetika som är testat på djur?

NEJ. I Sverige är kosmetikatester på djur förbjudna sedan 2004. Sedan 11 mars 2009 är sminktester på djur förbjudna inom hela EU. Förbudet innebär ett stopp både mot själva testerna samt mot att sälja djurtestat smink inom EU. Lagar och regler för verksamhet med djurförsök.

Måste läkemedel som ska användas på människor vara testade på djur? 

JA. Läkemedel måste testas i djurförsök innan det testas i människa för att fånga upp oförutsägbara effekter. En läkemedelsskandal på 60-talet, då fosterskador inte upptäcktes i råtta, men senare i kanin, bidrog till hårdare lagstiftning och numera krävs djurförsök i två djurarter. Lagar och regler för verksamhet med djurförsök.

Använder man till exempel grisar som försöksdjur?

JA. Genom att till exempel studera grislungor kan forskare förstå sjukdomsförloppet vid cystisk fibros bättre. I förlängningen kan det leda till att patienter får snabbare behandling av symptomen. Information om vilka djur som används och varför finns under avsnittet om Djuren.

Stämmer det att 90 procent av djurförsöken i Sverige utförs på fiskar? 

JA. Fiskarna står för 90 procent, möss 4 procent och råttor knappt 1 procent. Den stora andelen fiskar beror på att provfiske räknas som djurförsök i Sverige. I den europeiska definitionen av försöksdjur räknas inte provfiske och märkning av fisk in. Definitioner av djurförsök i Sverige jämfört med EU.

1700-tals filosofen Descartes ansåg att djur var själlösa maskiner som varken kände lidande eller smärta. Stämmer det att forskarna inte använder smärtlindring vid djurförsök idag?

NEJ. Forskare är skyldiga att minska djurens smärta i försöken. Forskning på djur som har ont kan dessutom ge felaktiga resultat. Smärtlindring i samband med djurförsök har blivit en alltmer naturlig del av forskningen. Enligt svensk lag får djur som används i forskning inte utsättas för smärta om inte en djurförsöksetisk nämnd gett sitt tillstånd för detta. Smärta, smärtlindring och lidande beskrivs under Djurhållning.

Är det bara människor som gynnas av resultaten av djurförsök? 

NEJ. Forskningens resultat kommer inte bara människan till del, en stor del av forskningen är till för att djuren ska må bättre och för att vi ska lära oss mer om deras beteende och hur vi ska ta hand om dem. Djuren behöver också vacciner och läkemedel, och för att utveckla det kan djuren behöva ingå i läkemedelsstudier. För att skydda vilda, hotade arter behövs det forskning. På så sätt kan vi få mer kunskap om hur djuren lever och hur olika miljöfaktorer påverkar dem. Läs mer om forskningen som sker för djurens välfärd här.

Får forskare själva bestämma vilka djurförsök som ska utföras? 

NEJ. Det är förbjudet enligt lag att genomföra djurförsök i Sverige utan att dessa har granskats och godkänts i förväg. Landets djurförsöksetiska nämnder har till uppgift att väga nyttan av försöken mot lidande för djuren. Fjorton ordinarie ledamöter i nämnden har ansvaret för att väga dessa djurs lidande mot nyttan av försöken. Så funkar de djurförsöksetiska nämnderna.

Fler frågor att ta reda på

Vad tycker du och vad säger lagen?

(Naturkunskap/religion/samhällskunskap)

Aktivitetens inriktning: Utveckla kunskaper i naturvetenskap

Får man utföra djurförsök lite som man vill? Är det ok att djuren lider i onödan?
När man pratar om djurförsök kan det vara intressant att ta reda vad som egentligen gäller, vad som står i lagen. Här får du möjlighet att ta ställning till ett antal påståenden och sedan kolla upp vad lagen säger.

Gör så här

 1. Här nedan ser du ett antal påståenden. Fundera på vad du själv tycker om dem? Håller du med eller inte?
 2. Jämför sedan din egen åsikt med vad lagen säger. Vad är det som skiljer? Hur tänker du kring det? Hur resonerar du kring de lagar som finns? Är de för stränga eller för vaga?
 3. Diskutera i mindre grupper kring de påståenden som väcker mest åsikter och intresse.

Djurförsök borde vara okej trots att det finns alternativa metoder.

Nej säger lagen. Sverige har en av de mest strikta djurskyddslagstiftningarna i Europa. Enligt rådande svensk och europeisk djurskyddslagstiftning får djurförsök användas endast om forskningssyftet inte kan uppnås med andra metoder.

Det borde vara okej att använda djur för att testa smink eller kosmetika, det ska ju användas på människor. 

Nej det är förbjudet att sälja djurtestad kosmetika i hela EU. Man får inte utföra tester och man får inte heller sälja produkter som är testade på djur. Det finns andra metoder för att testa dessa produkter.

Det är okej att utsätta djur för onödigt lidande om det leder till något bra.

Nej, försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande enligt lagen. Försöken anses befogade om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett stort antal djur och människor.

Det borde vara upp till forskarna att själva bestämma när de ska använda djurförsök. 

Nej så är det inte. I Sverige har vi haft lag på etisk prövning av djurförsök sedan 1979. Etisk prövning av djurförsök är nu obligatoriskt för alla EU-länder. Här ligger Sverige redan långt framme. Med de nya reglerna inrättas också en central djurförsöksetisk nämnd.

Det är bättre att fortsätta bedriva djurförsök än att försöka hitta alternativa metoder.

Nej säger lagen. Djurförsök får bara användas om man inte kan få fram relevanta forskningsresultat med andra metoder.

Djur som ska användas i försök behöver inte omfattas av några lagar. 

Nej, det stämmer inte. I den svenska djurskyddslagen får djuren ett eget värde som individer, utöver det värde de har för människan. Varje individ ges skydd mot onödigt lidande och sjukdom och ska dessutom ges möjlighet att bete sig naturligt. Lagens syfte är att djuren ska ha det bra under hela sin livstid.

Läkemedel som ska användas på människor borde testas på djur för att se att de fungerar. 

Ja, så är det. Svensk och internationell lagstiftning kräver att nya läkemedel testas på djur innan de prövas på människor.

Sverige borde själv få bestämma vad som ska gälla vid djurförsök. 

Nej. Eftersom Sverige är medlem i EU är vi bundna att följa bestämmelserna om djurförsök i Europarådkonventionen och i EU-direktiv.

Det borde vara okej att göra djurförsök på schimpanser.

Nej det är förbjudet. Ingrepp på människoapor, som schimpanser, gorillor och orangutanger, förbjöds under 2013. Det får inte så stor praktisk betydelse eftersom människoapor inte används i europeisk forskning, enligt den europeiska definitionen. I Sverige har det inte gjorts några ingrepp på människoapor på flera decennier. Däremot används människoapor ibland i beteendeförsök, vilket räknas som djurförsök enligt den svenska definitionen.

Värderingsövning djurförsök

(Naturkunskap/religion)

Aktivitetens inriktning: Använd kunskaper för att göra personliga val

Att göra en värderingsövning är ett bra sätt att diskutera de etiska perspektiven på djurförsök och ringa in några av de konfliktytor som finns kring ämnet. Den här värderingsövningen kallas ”heta linjen” och gör sig bäst i helklass. Övningen går ut på att en person läser upp ett påstående. Därefter ska elever ta ställning till påståendet och sedan placera sig längs en linje i klassrummet där den ena änden är HÅLLER MED HELT OCH HÅLLET, och den andra HÅLLER INTE MED ALLS.

Gör så här

1. Gå igenom vad övningen så att alla vet vad den går ut på. Att det handlar om att ta ställning till ett påstående och därefter ställa sig på en linje utifrån den egna uppfattningen. Alla ska kunna motivera sitt val. Markera en tänkt linje längs klassrummets ena vägg, lägg en lapp i ena änden med HÅLLER MED HELT OCH HÅLLET och i den andra änden läggs en lapp med HÅLLER INTE MED ALLS..

2. En person läser upp ett påstående (välj från nedanstående). Alla funderar på var någonstans längs linjen den egna uppfattningen passar bäst.

3. Alla ställer sig längs med värderingslinjen utifrån sin egen uppfattning.

4. Var och en berättar kort motiven för sitt ställningstagande för den som står närmast på linjen.

5. Låt sedan några elever längs med linjen presentera sina argument för klassen.

6. Fortsätt med nästa påstående och avsluta när det känns som att argumenten börjar klinga av.

7. Välj några av de avslutande diskussionsfrågorna och sammanfatta de frågor som kommit upp i diskussionen.

Påståenden att ta ställning till

 • Det är rätt att genomföra försök på djur om det leder till att antalet som dör i cancer minskar.
 • Vissa djur är mer värda än andra.
 • Det är rätt att genomföra djurförsök trots att man vet att djuret lider.
 • Det är rätt att människan föder upp djur för att få mat föda, kläder och sällskap.
 • Människan har samma värde som andra levande varelser på jorden.
 • Det är rätt att föda upp djur med förändrade gener för att använda dem i läkemedelsforskning.
 • Det är rätt att avla fram hundraser för att tillgodose människors behov och önskningar.

Avslutande diskussion

Förslag på frågor att välja mellan:

 • Vilken fråga skapade mest diskussion? Varför just den tror du?
 • Varför tror du att frågan om djurförsök väcker så starka känslor hos vissa?
 • Är det någon skillnad på argument som bygger fakta och de som grundar sig på känslor och värderingar?
 • Fundera lite kring hur man kan värdera nytta mot lidande. Vad ger stor nytta? Vilket lidande hos djur är inte ok? Var går gränser där lidandet hos djur inte är värt nyttan? Kan man mäta nytta och lidande?
 • Vad är det för skillnad mellan att forska på djur och använda djur i andra sammanhang, till exempel köttkor, äggproduktion, sällskapsdjur, cirkusdjur?
 • Hur kan forskningen bidra att utveckla och förbättra situationen för djur?
 • Tänk dig att man förbjöd djurförsök idag, hur skulle det påverka forskningen, samhället och djuren tror du?

Hur går ett djurförsök till?

(Naturkunskap)

Aktivitetens inriktning: Utveckla förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas

Den forskning som bedrivs med hjälp av djurförsök utgår från ett naturvetenskapligt arbetssätt. Det är forskarnas uppgift att utveckla experimenten och tolka resultaten. Tillsammans med laboratorieteknikerna genomför de också försöken. En stor del av forskarnas vardag innehåller möten, planering av försök och insamling av ny kunskap.

Men hur går egentligen ett djurförsök till och hur resonerar forskarna kring de resultat som djurförsöken ger? Det ska du ta reda på i den här aktiviteten.

Gör så här

På djurförsök.info finns en mängd beskrivningar av hur djurförsök går till, syftet med forskningen, vilka djur som används och vilka resultat som djurförsöken har lett till.

1. Under Djuren kan du söka i materialet efter ett exempel på ett forskningsprojekt där forskare har använt djur. I materialet presenteras projekt för många av de djur som forskarna använder.

2. Välj ett konkret forskningsprojekt. Läs och sammanfatta det med hjälp av nedanstående rubriker.

3. Redovisa det du kommer fram till i muntlig eller skriftlig form.

Syftet. Vad är det forskarna vill ta reda på? Vad är det de vill åstadkomma med försöket?

Metod. Vilken metod använder forskarna? Vad gör de med djuren för att uppnå sitt forskningresultat?

Resultat. Vilket resultat gav djurförsöket? Hur används resultatet av försöket?

Slutsatser och konsekvenser? Vilka gynnas av resultatet? På vilket sätt skulle samhället tjäna på forskningen? Vem förlorar på det?

Egen reflektion. Vad anser du om djurförsöket och dess resultat? Motivera ditt ställningstagande.

Arbeta vidare

Läs mer om etik vid djurförsök och diskutera frågorna i mindre grupper.

 • Hur behandlas djuren?
 • Hur används djuren i försök?
 • Hur förhåller sig forskarna till djurens lidande?
 • Finns det anledning att ifrågasätta något som kommer fram i filmen?
 • Vad anser du själv om hur djuren behandlas och hur de används i forskningen?
 • Hur tänker ni kring det lidande som djuren upplever i relation till den nytta de bidrar med i forskningen?

Åsikter om djurförsök

(Religion)

Aktivitetens inriktning: Undersöka och analysera etiska frågor och ta ställning

Å ena sidan är djurförsök viktiga för att till exempel testa läkemedel så att de inte skadar människor. Å andra sidan menar många att vi har ett ansvar mot djuren – det är inte rätt att låta dem lida för vår skull.

Här ska du ta reda på vilka argument som ligger bakom två olika ståndpunkter om djurförsök. Du ska även analysera vilka värderingar och etiska principer argumenten grundar sig på.

I materialet finns en intervju med Pernilla Nordström, ledamot i Djurens rätts förbundsstyrelse och Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska institutet. Båda har utgått från etiska argument för att komma fram till helt olika ställningstaganden.

Gör så här

Läs igenom artikeln De har olika syn på djurförsök och notera de argument som de två personerna använder för att motivera sina ställningstaganden.

 • Ge exempel på argument som Lars Klareskog använder för att motivera djurförsök.
 • Ge exempel på argument som Pernilla Nordström använder för att förbjuda djurförsök.
 • Välj ett argument från respektive ståndpunkt. Vilka etiska principer och värderingar ligger till grund för argumentet? Pliktetik, konsekvensetik/utilitarism eller sinnelagsetik (gör en sökning på internet om du är osäker på vad de etiska principerna står för). Förklara hur kopplingen ser ut.
 • Vems argument anser du väger tyngst? Motivera ditt ställningstagande.

Arbeta vidare

 • Sök på internet och ta reda på mer de argument som används i debatten om djurförsök. Sök på Astra Zeneca, Karolinska institutet, Djurens rätt, Forska utan djurförsök.
 • Kan du avgöra vilken/vilka etiska principer som de olika aktörerna lutar sig emot?
 • Vad anser du om de argument som de olika aktörerna använder?
 • Varför tror att frågan om djuretik väcker så starka känslor hos vissa?

Granska argumenten och ta ställning

(Religion)

Aktivitetens inriktning: Använda etiska begrepp, teorier och modeller samt formulera en åsikt

Genom att granska några argument för och emot djurförsök kan du få en bra bild av vilka principer som styr de ståndpunkterna. Här ska du fundera på vilka argument som ligger närmast din egen åsikt samt ta reda på vilken etisk princip som ligger bakom ett argument.

Gör så här

Här nedan presenteras några argument för och emot djurförsök.

 1. Välj det argument som ligger närmast din egen åsikt. Motivera varför du anser att just det argumentet väger tyngre än de andra.
 2. Välj det argument du absolut inte håller med om. Motivera på vilket sätt det argumentet inte håller enligt ditt sätt att se på det.
 3. Välj ett av argumenten och analysera vilken etisk princip som den grundar sig på. Vilken etisk princip ligger bakom argumentet? Pliktetik, konsekvensetik/utilitarism eller sinnelagsetik (gör en sökning på internet om du är osäker på vad de etiska principerna står för).
 4. Presentera ditt arbete i forma av en argumenterande text.


Citat argument för djurförsök

 • ”Det är oetiskt att inte göra djurförsök. Om vi inte gjorde djurförsök skulle vi inte ha några läkemedel, och då hade människor fått plågas i stället.”
 • ”Djurförsök har varit nödvändiga för att öka kunskapen om sjukdomar och för att hitta nya behandlingsformer. I valet mellan människors hälsa och utveckling av nya läkemedel med hjälp av laboratoriemöss är valet tämligen enkelt.”
 • ”Om vi accepterar principen att människan använder djur för egna syften, måste vi också acceptera att vi utför djurförsök. Det betyder inte att vi har rätt att behandla försöksdjuren hur som helst. De ska ha ett lagligt skydd liksom alla andra djur som hålls i fångenskap.”

Citat argument emot djurförsök

 • ”Djur kan, likt människor, känna smärta och lidande och det är därför inte etiskt försvarbart att använda dem i försök.”
 • ”Många utgår helt oreflekterat från att människors lidande är viktigare än djurs och att ett människoliv har högre värde. Men smärta och lidande är något ont vi bör minimera oavsett vem som upplever det. Därför är de svårt att etiskt rättfärdiga försök på djur.”
 • ”Det är lätt att förespråka djurförsök om det gäller individer man inte har någon relation till, men om det gällde ens eget husdjur, en själv eller någon anhörig skulle de flesta tänka annorlunda.”

Djurförsöksetisk nämnd – vilka ansökningar ska du godkänna?

(Naturkunskap)

Aktivitetens inriktning: Diskutera etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Den som vill utföra djurförsök i Sverige måste ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd. Den består av både forskare och representanter från intresseorganisationer. Det är den djurförsöksetiska nämnden som bedömer ansökningar och tar beslut om vilka försök som får genomföras. I den etiska bedömningen väger nämnden nyttan av forskningen mot det eventuella lidande som djuren kan utsättas för i försöket.

Nu ska du tänka dig att du sitter en djuretisk nämnd. Du ska ta ställning till några ansökningar och motivera ditt ställningstagande. Därefter tar du reda på vad en djurförsöksetisk nämnd faktiskt beslutade i just det ärendet.

Gör så här

Tänk dig att du är en ledamot i en djurförsöksetisk nämnd. Ditt uppdrag är att bedöma och fatta beslut om vilka djurförsök som ska få genomföras. Följande kriterier måste du ta hänsyn till när du gör din bedömning:

 • Värdet av försöket måste vara större än lidandet djuren kan utsättas för.
 • Resultatet av djurförsöket måste leda till något som gynnar många människor i samhället.
 • Det får inte finnas andra alternativa metoder som ger samma resultat som djurförsöket.

Om du bedömer att en ansökan uppfyller ovanstående krav, kan det vara motiverat att godkänna den.

1. I dag ska du ta ställning till fyra ansökningar där alla vill använda sig av djurförsök. Läs igenom dem. Stäm av mot kriterierna. Gör en etisk bedömning. Fatta ett beslut, godkänna eller ej.

2. Sammanfatta din bedömning efter varje ansökan. Motivera ditt ställningstagande.

3. Ta sedan reda på hur de djuretiska nämnderna resonerade. Mer om hur djurförsöksetiska nämnden arbetar.

Följande ansökningar ska du ta ställning till 

Ansökan 1 – Syftet med vårt försök är att undersöka varför vissa honkatter inte blir dräktiga. Djurförsöket handlar om att ta reda på varför vissa katter inte blir dräktiga, trots att de löper normalt och som parar sig. Djurförsöket kommer ske på honkatter som kommer att utsättas för måttligt lidande. Vi vet inte om det finns alternativa metoder.

Ansökan 2 – I vårt försök vill vi ta fram ett botemedel mot diabetes. Djurförsöken sker på destinationsuppfödda möss där 10 procent kommer att utsättas för avsevärt lidande, övriga 90 procenten utsätts för visst lidande. Diabetes finns i både rika och fattiga länder, och är den sjukdom som ökar snabbast i världen. Diabetes leder till blodsockerhalten blir för hög vilket på sikt är ett livshotande tillstånd. Det finns inga alternativa metoder.

Ansökan 3 – Syftet med vårt försök är att ta fram foder som får travhästar att springa snabbare. Försöket går ut på att forska fram ett foder som travhästar föredrar och som ger bättre prestationsförmåga. Försöksdjuren är travhästar som eventuellt kommer att utsättas för visst lidande. Det finns alternativa metoder, men det är för dyra för oss.

Ansökan 4 – Syftet med vår forskning är att söka botemedel mot medfödda hjärtfel genom djurförsök på grisar. Ett barn av hundra föds med någon form av hjärtfel. Blodcirkulationen kring hjärtat på grisar liknar människans, därför är grisar ett lämpligt försöksdjur. En del av grisarna i försöken kommer att utsättas för avsevärt lidande. Inga alternativa metoder finns. 

Fördjupning

Ta reda på mer hur de djuretiska nämnderna arbetar. Sök på Jordbruksverkets hemsida.

Ta även reda på vad det finns för kritik mot de djuretiska nämnderna. Sök på Djurens rätt.

Det goda samhället

(Religion)

Aktivitetens inriktning: Resonera kring etiska och moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

I dag handlar våra föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle är kring hur vi ser på människor och mänskliga rättigheter. År 1948 enades FN:s medlemsstater om att skriva under deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det är grunden för ett humanistiskt förhållningssätt. Men vilket förhållningssätt har vi till andra levande varelser? Ju mer vi lär oss om djur och hur de lever och vad de uppfattar kanske föreställningen om människan som den högst stående kommer att ifrågasättas?

Här ska du fundera och resonera kring förutsättningarna för ”det goda samhället”.

Gör så här 

 1. Vad är ett gott liv och hur ser det goda samhället ut? Skriv en berättelse där du resonerar kring hur vi ser på människor och djurs rättigheter i framtiden. Läs om människans syn på djurförsök historiskt och tankar kring djurens rätt.
 2. Kommer dessa rättigheter att utökas att gälla även för djur tror du?
 3. Vilka konsekvenser skulle det innebära för vårt vardagsliv, i form av vad vi äter, vad vi har på oss och hur vi behandlar djuren i vårt samhälle? Hur tänker du om hur vi kommer värdera liv i framtidens samhälle?
 4. Skriv din berättelse i form av en essä. Utgå från följande struktur:
 • Rubrik – Visar din frågeställning.
 • Inledning – Kort sammanfattande text om vad du har valt och varför.
 • Text – presentera din frågeställning och besvara den med hjälp av de fakta du samlat in, resonera kring egna tankar och se till att hålla en röd tråd genom texten så att läsaren hänger med i resonemanget.
 • Avslutning – Här besvarar du din frågeställning och resonerar kring olika sätt att tolka svaret. Väv in egna tankar och funderingar kring hur frågeställningen kan utvecklas.

Fakta och myter om djurförsök – gör en kritisk granskning av informationskällor

(Naturkunskap)

Aktivitetens inriktning: Söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

”Det är oetiskt att inte göra djurförsök, för utan dem hade vi inga läkemedel.” Så resonerar forskaren. ”Djur kan känna smärta och lidande och det är därför inte rätt att använda dem i försök”, menar de som företräder djurens intressen. Åsikterna och känslorna kring djurförsök går isär. I det sammanhanget är det spännande att granska de argument och ståndpunkter som används i debatten.

Nu ska du granska några aktörer med åsikter i frågan.

Gör så här 

Du ska göra en granskning av några aktörer och deras syn på djurförsök. Vilken grundinställning har de? Vilka argument använder de och vad är syftet med deras verksamhet?

1. Gå in på några av nedanstående hemsidor och sök efter texter som handlar om deras syn på djurförsök.

2. Sammanfatta deras grundläggande ståndpunkt. Är de för eller emot djurförsök? Sammanfatta några av de argument de använder för att motivera ställningstagandet.

3. Vilken verksamhet bedriver aktören?

4. Granska aktörernas trovärdighet. Använd den källkritiska frågorna i din granskning.

Avsändare – Vem har gjort sidan? Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar på? Är det en myndighet, en organisation, ett företag eller en privatperson?

Syfte – Varför är sidan gjord? Är det för att informera, presentera fakta? Föra att föra fram en åsikt? För att sälja något? För att underhålla?

Beroende – Är hemsidan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är informationen från sidan beroende av andra källor?

Tendens – Finns det värderingar i informationen? Vems intressen företräder sidan? Finns det motstridig information från andra källor? Hur trovärdig är den motstridiga informationen?

5. Sammanfatta din undersökning genom att presentera din bedömning och din reflektion om innehållets relevans och trovärdighet i två av hemsidorna med olika synsätt på djurförsök.

Hemsidor att granska

http://www.jordbruksverket.se

http://www.astrazeneca.se

http://codex.vr.se/forskningdjur.shtml

http://www.forskautandjurforsok.se

http://www.djurensratt.se

http://djurrattsalliansen.se

Uttryck din åsikt – skriv en debattartikel

(Samhällskunskap)

Aktivitetens inriktning: Analysera djurförsök och argumentera för en ståndpunkt. 

I en debattartikel argumenterar du för en åsikt i syfte att försöka påverka andra. Det är ett bra sätt att lära sig mer om olika samhällsfrågor och hur du kan använda argument för att övertyga och övertala. Genom att ta använda argument som bygger på fakta och tydliga exempel underbygger du din artikel. Genom att värdera och resonera kring de källor du använder förstärker du ytterligare din framställning.

Gör så här 

Använd materialet på djurförsök.info för att bilda dig en grundläggande uppfattning om vad djurförsök är, hur de genomförs och vilka konsekvenser det leder till (för djur och människor). I materialet finns texter där forskare och berättar om sin syn på djurförsök.

Bestäm vad du din debattartikel ska handla om. Vad har du för åsikt, och vilka argument vill du föra fram? Välj en tydlig rubrik för din artikel. Här följer några förslag rubriker som du kan använda om du vill.

Djurförsök ett nödvändigt ont Utan djurförsök hade många fått lida

Det här är inte etiskt försvarbart? Djuren har också rättigheter

Satsa mer på alternativa metoder Nytta mot lidande – vem är det som tjänar på det? 

Det här bör din debattartikel innehålla:

1. Rubrik. En rubrik som visar vad din artikel handlar om.

2. Inledning – Förklara din ståndpunkt

Börja med att förklara du din ståndpunkt i frågan du valt. Det är just denna åsikt som du ska argumentera för och försöka få andra att hålla med om.

3. Argumentation – Presentera dina argument och besvara motargument

Nu har du förklarat din ståndpunkt, nu ska du bevisa att du har rätt! Detta gör du genom att lista dina argument, eller anledningar till varför du tycker som du gör. Bygg dina argument på relevant fakta och egna tankar och åsikter.

Besvara även tänkbara motargument, visa att de inte stämmer med hjälp av övertygande argument.

4. Avslutning – Sammanfatta det viktigaste 

Avsluta din debattartikel genom att sammanfatta de viktigaste argumenten och din argumentation.

Arbeta vidare

Sök efter andra debattartiklar i ämnet eller angränsande teman.

Studera dem, hur är de uppbyggda, vilka argument används, hur har skribenter förankrat sina argument i fakta och teorier?

Undersök attityder och kunskaper om djurförsök

(Samhällskunskap)

Aktivitetens inriktning: Analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder

År 2008 gjordes en undersökning i Sverige för att ta reda på mer om människors kunskaper och attityder till djurförsök. Undersökningen genomfördes på över 1 000 personer i åldrarna 16–65 år. Undersökningen visade att 70 procent av svenskarna accepterar djurförsök inom medicinsk forskning om syftet är att få mer kunskap om sjukdomar och hur de kan förebyggas och botas. Unga var dock mer negativa än äldre.

Den här aktiviteten handlar om att genomföra en egen liten undersökning av kunskaper och föreställningar om djurförsök. Resultatet av en sådan undersökning kan leda till en hel del intressanta slutsatser. Arbeta gärna i par.

Gör så här

 • Välj vad ni vill ta reda på. Gör en uppställning på ett antal teser som ni vill ta reda på. Till exempel: Vad kan de? (frågor om definition, vilka djur som används, regler som finns osv.) Vilka åsikter har de? (vad tycker du om … är det rätt att … osv) Moraliska ställningstaganden (skulle du kunna tänka dig att … osv) Grundar de sina åsikter på fakta? osv.
  Hur många ska ni fråga? Ska ni fråga elever på skolan eller människor utanför skolan?
  Rapporten Allmänhetens syn på djurförsök finns på Vetenskapsrådets webbplats.
 • Formulera frågorna. Arbeta fram ett antal frågor till enkäten. Ta inte med för många frågor. Var noga med hur ni formulerar frågorna. Ger frågorna svar på det ni vill ha reda på? Är det lätt att sammanställa svaren? Sträva efter att ställa raka frågor som det går att svara ja eller nej på. Det underlättar sammanställningen.
 • Genomför undersökningen. Genomför själva undersökningen på ett slumpmässigt urval på skolan i eller i närområdet. Försöka att få en balans mellan kön och ålder så att underlaget blir så brett som möjligt. Frågorna besvaras anonymt. Notera dock ålder och kön på de som deltar.
 • Sammanställ enkäten. Samla alla svar på en enkät så att ni får en samlad bild av svarsunderlaget. Förtydliga sammanställningen: Hur många svarade? Fördelning, kvinnor/män. Hur fördelade sig svaren?
 • Tolka och dra slutsatser av resultatet. Vilka slutsatser kan ni dra av resultatet?  Vad innebär resultatet? Vad kan det finnas för orsaker till att resultatet visar det här? Finns det några områden som ni anser mer anmärkningsvärda än andra, kanske förslag på vad man kan göra för att förändra. Jämför med undersökningen 2008.
 • Presentera undersökningen och resultatet. Sammanställ en presentation där ni redogör för ert arbetssätt (hur ni gick tillväga när ni tog fram frågeställningarna), hur undersökningen genomfördes (antal svarande, antal som inte svarade, när, var osv), resultatet av undersökningen (utfallet av svaren) och de slutsatser som ni drar av undersökningen. Presentera gärna in underlagen i diagram digitalt (word, excel eller powerpoint).

 Elevaktiviteter finns även i formatet pdf.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?