Delningar
Senast uppdaterad 2021-03-02

Textformat: Testa att vara med i djurförsöksetiska nämnden

Texten nedan finns även i en presentation med illustrationer. Klicka här för att ta del av informationen på det sättet.

Testa att var med i djurförsöksetiska nämnden och ta ställning till försök. Exemplen är tagna från verkligheten men kraftigt förkortade och förenklade. Hur skulle du ha gjort? Se hur den djurförsöksetiska nämnden bedömer i tre fall.

1. Följande projekt presenterades för den djurförsöksetiska nämnden:

Målet för djurförsöket är att hitta molekyler som kan orsaka multipel skleros, MS. Syftet är att öka förståelsen för sjukdomen och att bidra till nya behandlingar för människor med multipel skleros. MS är en sjukdom som skadar hjärna och ryggmärg och ger återkommande inflammation som angriper isoleringsskiktet, myelinet, runt nervtrådarna. Detta gör att impulserna i nerverna inte leds fram på normalt sätt. Vanliga symtom är problem att röra sig och balansera, känselstörningar, synrubbningar med mera.

I försöket får mössen injektioner med proteiner som gör att de utvecklar ett tillstånd som liknar MS. Vi vill studera de celler som producerar myelinet och de faktorer och proteiner som styr generna och mognaden av dessa celler. Modellen innebär att mössen förlamas i olika grad. En del av djuren kommer att få symptom som liknar de som patienter med MS har och därför förväntas svårhetsgraden att vara avsevärd.

Djuren avlivas i olika stadier av sjukdomen och celler och vävnad undersöks därefter. Vissa av djuren får en särskild kost som gör det lättare att senare jämföra cellernas utveckling. Enligt det företag som tillverkar fodret ska det inte ge mössen några negativa effekter.

1 500 möss ska användas under fem års försök.

Vilken bedömning skulle du ha gjort? Godkänn? Godkänn med villkor? Avslå?
Såhär bedömde den djurförsöksetiska nämnden ansökan:

Den djurförsöksetiska nämnden ställde en mängd olika frågor om försöket och forskaren besvarade dessa, rådgjorde med veterinär och skrev om hela ansökan. Allt detta skedde innan mötet i nämnden där ansökan skulle behandlas. Vid mötet godkände den djurförsöksetiska nämnden ansökan med vissa villkor.

Graden av sjuklighet hos mössen ska mätas på en utvärderingsskala, där man i förväg har bestämt vad som ska ske om djuret uppnår ett visst steg på skalan. Steg 2 på denna skala är svaghet i bakbenen. Den djurförsöksetiska nämnden godkände ansökan på villkor att mössen får uppblött foder som ges på burens botten om steg 2 på skalan skulle uppnås. Steg 3 innebär bland annat svårigheter för djuret att kontrollera urinen. Nämnden godkände ansökan på villkor att urinrörsmynningen smörjs in med vaselin för att skydda huden om detta steg skulle uppnås.

2: Följande projekt presenterades för den djurförsöksetiska nämnden:

I det här projektet vill vi studera nervceller som har stor betydelse för sexuellt beteende. Dessa celler finns på ett ställe i hjärnan som kallas mediala preoptiska kärnan och påverkas av ämnet glycin. Glycin binder till proteiner som kallas receptorer som sitter på cellerna och då hämmas nervcellens aktivering. Men det är fortfarande mycket som är oklart kring hur dessa receptorer fungerar. I det här projektet vill vi därför göra mycket små injektioner, så kallade mikroinjektioner, av ämnen som påverkar receptorn direkt i det aktuella området i hjärnan. Med mer detaljerad kunskap om dessa mekanismer kan vi få större förståelse av hur de reglerar sexuella beteenden.

I försöket används 40 hanråttor och 10 honråttor. På honråttorna opereras äggstockarna bort för att undvika befruktning. Mikrokanyler opereras in i hjärnan på hanråttorna. Alla råttor får smärtstillande läkemedel och antibiotika. Genom mikrokanylerna som hanarna har kan sedan olika substanser som påverkar hjärnområdet injiceras. Sedan sammanförs hon- och hanråttor i separata burar och det sexuella beteendet studeras. Försökets svårighetsgrad klassas som måttlig.

Vilken bedömning skulle du ha gjort? Godkänn? Godkänn med villkor? Avslå?
Såhär bedömde den djurförsöksetiska nämnden ansökan:

Den djurförsöksetiska nämnden avslog ansökan med följande motivering: Syftet med ansökan är oklart formulerat. Försöket anses därför inte etiskt försvarbart. Vidare är genomförandeplanen otydligt formulerad.

3: Följande projekt presenterades för den djurförsöksetiska nämnden:

Projektet syfte är att undersöka, på molekylnivå, hur det går till när hjärntumörer bildas och växer. Cancerceller från människor injiceras i möss, antingen under huden eller direkt in i hjärnan. Cellerna kommer att växa i djuret och bilda nya tumörer. Vi ska då undersöka hur olika faktorer påverkar tumörens tillväxt och om inaktivering av vissa gener har någon betydelse för att stoppa cancern. Ett antal av mössen som fått transplanterade celler kommer att behandlas med retinoidsyra som ska hindra att tumören växer. Men retinoidsyra fungerar bara ibland. Vi har genom cellstudier sett en faktor som kan användas för att förutsäga om behandlingen ska fungera eller inte och vi vill nu undersöka om det är möjligt även i levande djur.

Försöken görs på 1 500 möss av en sort som saknar immunsystem och därför inte kommer att stöta bort cancercellerna.

För de djur som får injektion i huden kommer tumörernas storlek att följas 3-4 gånger per vecka. De kommer inte att tillåtas växa till över 1 kubikcentimeter. Djuren avlivas senast tre månader efter transplantation. De djur som får injektion i hjärnan följs med daglig inspektion och avlivas vid tecken på neurologisk påverkan som tyder på tumöruppkomst. De avlivas senast 300 dagar efter transplantation.

Försöket innebär ett invasivt ingrepp på sövda möss och därför bedöms svårhetsgraden som måttlig. Smärta i samband med ingreppet ska behandlas. Mössens allmäntillstånd kommer att följas noga och tumörerna kommer inte att tillåtas växa så pass mycket att de påverkar mössen och deras normala beteende i alltför stor utsträckning.

Vilken bedömning skulle du ha gjort? Godkänn? Godkänn med villkor? Avslå?
Såhär bedömde den djurförsöksetiska nämnden ansökan:

Den djurförsöksetiska nämnden ställde ett par frågor till forskaren. Bland annat undrade nämnden om det fanns risk att det skulle bildas metastaser, dottertumörer, hos mössen. Enlig forskaren finns inte den risken för den här typen av hjärntumörer. Den djurförsöksetiska nämnden godkände därmed ansökan.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?