Delningar
Senast uppdaterad 2019-10-05

Textformat: 3R principen

Texten nedan finns även i en presentation med illustrationer. Klicka här för att ta del av informationen med bilder.

Principen 3R genomsyrar idag forskning som sker med djurförsök. Begreppet lanserades 1959 och namnet kommer från engelskans replace, refine och reduce, vilket kan översättas med ersätta, förfina och minska.

Lagstiftningen kring djurförsök utgår från de tre R:en och vid ansökningar till de djurförsöksetiska nämnderna är de centrala. De tre R:en ligger till grund för utveckling av det som brukar kallas alternativa metoder.

Reduce=minska

Försöken ska utformas så att så få djur som möjligt används för att få fram så mycket information som möjligt. Med matematiska modeller går det till exempel att räkna ut hur många djur som behövs för att resultatet vid ett försök ska bli statistiskt säkert. Antalet djur som används per försök har minskat i takt med att deras förhållanden har förbättrats. Bättre hygien, bättre ventilation och mer utrymme har bidragit till ett bättre hälsoläge så att färre djur blir sjuka och måste plockas bort ur försöken.

Refine=förfina

Forskningsmetoderna förfinas så att smärta och annan påverkan på djuren minimeras. Området har utvecklats mycket på senare tid. Det kan till exempel handla om att använda rätt bedövnings- och avlivningsmetoder eller att förbättra djurhållningen så att djuren inte utsätts för stress, dålig ventilation eller trånga utrymmen. Telemetri innebär att ett microchip opereras in i djuret. Då kan funktioner som blodtryck och puls läsas av trådlöst utan att djuret störs. När djuren mår bra blir också forskningsresultaten mer tillförlitliga.

Replace=ersätt

Djuren ersätts av andra, djurfria försöksmetoder, till exempel odlade celler i provrör eller datorsimuleringar. Ett exempel är renhetstester av insulin. Tidigare användes möss och kaniner för att testa om insulin till människor var tillräckligt rent. Idag analyseras istället insulinet på kemisk väg.

Tyvärr är det idag svårt att helt ersätta djur vid studier av komplexa skeenden, till exempel för att förstå samspelet mellan celler, hela organ i kroppen eller när man vill kartlägga komplicerade mekanismer bakom en sjukdom.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?