Om oss
Djurförsök

Om oss

Varför en webbplats om djurförsök?

För att förstå viktiga biologiska processer och ta fram nya och bättre behandlingar behöver vi medicinsk och naturvetenskaplig forskning. I den forskningen ingår djurförsök som en viktig del. Många har åsikter om djurförsök men kunskapen om vad djurförsök egentligen innebär eller hur de regleras varierar mycket. Här har vi som arbetar med forskning och forskningsfrågor ett ansvar att informera. Därför finns djurförsök.info.

Djurförsök i forskningen är en viktig etisk fråga som bör debatteras — oavsett om man är för eller emot så kommer vi längre i debatten om alla har tillgång till relevant information. För att alla som vill veta mer om djurförsök inom forskningen lätt ska kunna hitta tydlig och saklig information finns djurförsök.info.

Det handlar inte om att förespråka mer och fler djurförsök

Det handlar inte om att förespråka mer och fler djurförsök. Det handlar om att berätta om den forskning som kräver djurförsök och varför den gör det. Lika viktigt är att visa hur vi arbetar för att ersätta, förfina och minska antalet djurförsök.

Djurförsök.info sätter forskningen i sitt sammanhang och förklarar när och varför djurförsök behövs.

På så sätt vill vi bidra till att ge en nyanserad bild av djurförsökens betydelse för medicinsk forskning och för samhället.

Syftet med webbplatsen är att:

 • Ge relevant och saklig information om forskning där djurförsök ingår
 • Berätta om nyttan av djurförsök
 • Lyfta de etiska frågorna
 • Berätta om vårt arbete med att utveckla alternativa metoder
 • Visa hur vi arbetar för att djuren ska må så bra som möjligt
 • Stimulera till diskussion

Djurförsök är en viktig samtids- och framtidsfråga för medicinsk forskning. De är en nödvändig förutsättning för att bedriva medicinsk forskning som gynnar människors och djurs hälsa. Det finns idag inga alternativ som helt kan ersätta djurförsök.

Försök på levande djur är inte alltid nödvändiga. För en del steg i forskningen kan man få användbara resultat från till exempel datormodeller och cellodlingar.

Men djurförsök kommer att fortsätta vara en viktig komponent av forskningen om vi ska hitta lösningar på hälsoproblem som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, demenssjukdom, aids, multipel skleros och malaria.

Djurförsök är strikt kontrollerade och tillåts endast efter etikgranskning och bara i de fall där det inte finns andra metoder. Detta synsätt stödjer vi till fullo.

Djurförsök.info handlar inte om andra frågor, som jakt eller djurtransporter inom jordbruket.

Djurförsök.info är också tänkt som ett hjälpmedel i undervisningen. Det finns även ett tryckt skolmaterial i form av en lärarhandledning och ett informationsblad som vänder sig till eleverna. Här hittar man information om webbplatsen och ett kunskapstest, men också diskussionsfrågor och lästips. Du kan ladda hem dem under fliken Utbildningsmaterial.

Citera och kopiera gärna information som finns på www.djurförsök.info men uppge källa med länk till aktuell sida samt datum för kopieringen.

Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har mer än 50 000 studenter och drygt 5 000 anställda fördelat på nio fakulteter. Vid två av dessa, Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten, bedrivs forskning och undervisning inom det biomedicinska området där djurförsök är en del av verksamheten.

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här bedrivs forskning och undervisning inom medicin, farmaci, odontologi och vårdvetenskap.

Akademin har 18 utbildningsprogram för bland annat tandläkare, läkare, apotekare och sjuksköterskor. Fakultetens starkare forskningsområden är hjärta-kärl, pediatrik, biomedicin, odontologi, vaccin och farmakologi. År 2000 belönades professor emeritus Arvid Carlsson med nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin forskning inom nerurofarmakologi.

Naturvetenskapliga fakulteten bedriver forskning och utbildning inom det naturvetenskapliga området. Här finns 19 utbildningsprogram inom bland annat biologi, kemi och fysik. Det marina området är ett unikt profilområde, och en fjärdedel av fakultetens forskning har marin anknytning.

Fakulteten har även satsat på strategiska och ämnesövergripande forskningsplattformar, där ekotoxikologi och integrativ fysiologi är exempel inom det biologiska området.

En stor del av den biomedicinska forskningen där djurförsök genomförs är samlad till Laboratoriet för experimentell biomedicin, men till exempel forskning på fisk bedrivs på andra platser.

I december 2009 antog Göteborgs universitet en policy om djurförsök

Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin

Naturvetenskapliga fakulteten

Djurförsök vid Göteborgs universitet

Karolinska institutet

Karolinska institutet är Sveriges enda universitet med renodlat medicinsk inriktning och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Karolinska institutets uppdrag är att genom forskning, utbildning och samverkan medverka till att förbättra människors hälsa.

Universitetet grundades 1810 och har idag cirka 4000 anställda och knappt 6000 helårsstudenter. Vid Karolinska institutet finns 16 grundutbildningsprogram och här utbildas exempelvis tandläkare, sjukgymnaster, läkare, logopeder och biomedicinare. Runt 45 procent av all medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige sker vid Karolinska institutet.

Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin utses av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Nobelförsamlingen består av 50 professorer vid Karolinska institutet.

Frågor som handlar om användandet av försöksdjur vid Karolinska institutet handläggs av ett lokalt djurskyddsorgan (LDO). Dess uppgift är bland annat att främja djurens välfärd och kvalitetssäkra försöksdjursverksamheten.

Karolinska Institutet

Nobelförsamlingen

Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten. Det  är ett ungt lärosäte med en stark tradition av samverkan såväl över ämnes- och fakultetsgränser som till det omgivande samhället

Öppenheten mellan olika ämnes- och fakultetsområden har bidragit till att skapa starka forskarmiljöer vid Linköpings universitet.

Den medicinska forskningen sker framför allt på den Medicinska fakulteten, medan naturvetenskaplig forskning huvudsakligen är förlagd till Linköpings tekniska högskola. Medicinska fakulteten fokuserar på forskningssamarbete över yrkesgränserna och mellan olika forskningsområden.

Totalt finns 32 400 studenter i grundutbildning och ungefär 1200 forskarstuderande på LiU. Antalet anställda är 4100. Frågor om användandet av försöksdjur handläggs av Linköpings djurförsöksetiska nämnd.

Linköpings universitet

Medicinska fakulteten

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Lunds universitet

Lunds universitet är Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning.

Vid Lunds universitet bedrivs forskning av högsta internationella klass inom flera aktuella forskningsfält, bland annat inom nanoteknik och stamcellsbiologi. Med åtta fakultetsområden – teknik, naturvetenskap, medicin, ekonomi, samhällsvetenskap, juridik, humaniora-teologi, konst, musik och teater – ges möjlighet till forskning både på bredden och på djupet

Medicinska fakulteten har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Fakulteten bidrar till ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling med hög relevans för människors hälsa.

Vid fakulteten kan man bland annat läsa till sjuksköterska, läkare, biomedicinare och logoped inom ett av våra nio grundutbildningsprogram. Forskningen spänner över ett brett område från experimentell grundvetenskaplig forskning till tillämpad forskning med kliniska, vårdvetenskapliga och samhälleliga frågeställningar.

En speciell enhet ansvarar för försöksdjursverksamheten vid fakulteten. Det finns en brukargrupp knuten till enheten, som består av personer som utför djurförsök, ställer krav på vad som ska göras och utvecklar verksamheten.

Lunds universitet

Medicinska fakulteten

Stockholms universitet

Stockholms universitet är ett av landets största lärosäten, med drygt 27 000 helårsstudenter, 1 400 doktorander och 5 700 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Vid Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning inom ett flertal ämnesområden. Viss forskning syftar till att förstå mekanismerna bakom, och hitta botemedel till, sjukdomar som diabetes, cancer och infektionssjukdomar. Annan forskning bedrivs för att öka kunskapen om samspelet mellan djur och deras omgivning och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem som involverar djur och människor, till exempel överfiske, miljögifter och klimatförändringar. Universitetet bedriver också forskning om djurs beteenden, för att öka vår generella kunskap som på sikt kan leda till förbättrad livskvalitet och artöverlevnad för både vilda och tama djur.

Majoriteten av forskningen som bedrivs vid universitetet görs utan att använda djur och när det är möjligt undersöks forskningsfrågorna alltid i djurfria system. Ibland krävs dock en intakt organism för att svara på den vetenskapliga frågeställning, som till exempel när beteende ska studeras eller för att fullt ut förstå hur sjukdomar och miljöförändringar drabbar hela organismen.

Vid Stockholms universitet finns en försöksdjursorganisation som arbetar aktivt för djurens välfärd. Där ingår tillståndshavare, tillståndhavarkansliet, djurskyddsorganet samt föreståndare för respektive verksamhet. Samtliga arbetar enligt de uppgifter som anges i gällande lagstiftning.

Stockholms universitet

Naturvetenskapliga fakulteten

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa.

SLU:s huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och ökad tillväxt, både i och utanför Sverige. SLU:s forskning berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning och livsmedel.

SLU har 3 000 anställda och 6 000 studenter. SLU är det enda universitetet i Sverige där det finns utbildningsprogram för veterinärer, agronomer, djursjukskötare, hippologer samt inom husdjursvetenskap, etologi och djurskydd.

SLU har fyra huvudorter – Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala – och verksamheten delas in i fyra fakulteter:

 • landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (Alnarp)
 • naturresurser och lantbruksvetenskap (Uppsala)
 • skogsvetenskap (Umeå)
 • veterinärmedicin och husdjursvetenskap (Uppsala)

Djur används i försök och undervisning vid alla SLU:s fakulteter. Djuren används i forskningsprojekt inom veterinärmedicin, utfodring, avel och livsmedelsproduktion. De djurslag som används i forskningen sträcker sig från fisk och traditionella labbdjur som mus och råtta till lantbrukets produktionsdjur och sport/sällskapsdjur som hund, häst och katt.

Övergripande policy- och strategifrågor beträffande djur i försök och undervisning hanteras av Försöksdjursrådet. På uppdrag av regeringen har SLU etablerat Nationellt centrum för djurvälfärd. Verksamheten startade i november 2008 och syftar bland annat till att utveckla indikatorer för god djurvälfärd.

SLU

Umeå universitet

Umeå universitet har visionen att vara ett internationellt och nationellt respekterat universitet med regionalt engagemang.

Det har fler än 3 800 anställda och 28 722 studenter inkl. forskarstuderande, 62 % av de studerande är kvinnor. Universitetet inrättades genom riksdagsbeslut 1963 och invigdes 1965. Då fanns tandläkarutbildning sedan 1956 och läkarutbildning sedan 1957.

Medicinska fakulteten är en av fem vid Umeå universitet och ansvarar för tolv grundutbildningsprogram samt forskning och forskarutbildning på området biomedicin och vård. Fakulteten har cirka 1 040 anställda, varav 286 disputerade lärare/forskare, cirka 3 000 helårsstudenter i grundutbildning och 450 i forskarutbildning, varav fler än 150 är anställda som doktorander. Inom fakulteten finns 13 institutioner och två forskningsinriktade centrumbildningar,

Umeå universitet har valt att satsa på tolv starka forskningsområden, bland vilka följande helt eller delvis engagerar forskare vid Medicinska fakulteten: ”Befolkningen — åldrande och livsvillkor”, ”Biologisk kemi”, ”Cancerforskning”, ”Genusforskning”, ”Infektioner”, ”Nervsystemet”, ”Välfärdsforskning” och ”Ämnesomsättningssjukdomar”. :

Från 1 april 2009 har djuravdelningarna vid universitetet samorganiserats inom Medicinska fakulteten i en gemensam försöksdjursenhet. Till enhetens föreståndare knyts ett försöksdjursråd med en representant för universitetsveterinärerna, en representant för personalen vid djuravdelningarna samt 10 ledamöter valda av de forskare som bedriver försöksdjursverksamhet.

Umeå universitet

Medicinska fakulteten

Uppsala universitet

Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet — grundat 1477.

Universitetet bedriver kvalificerad utbildning och forskning vid nio fakulteter: teologi, juridik, humaniora, språkvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, farmaci, teknik och naturvetenskap. Universitetet erbjuder cirka 50 program på grundnivå, ett 50-tal på magister-/masternivå och nära 2000 fristående kurser.

Uppsala universitetet har, i runda tal, 40 000 studenter på grundnivå, 2 500 doktorander, 6 000 anställda, varav 4 000 är lärare/forskare och 500 professorer.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci består av två fakulteter, medicinska och farmaceutiska. Området utbildar bland annat läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och apotekare. Inom medicin och farmaci samsas i dag över 7 000 studenter och mer än 1 000 anställda där majoriteten är forskare.

Uppsala universitets försöksdjurshållning är centraliserad och leds av en styrelse (SUUF) som samtidigt fungerar som rektors referensorgan i djurförsöksfrågor. Kvalitet och djurhälsa övervakas av denna styrelse och av universitetsveterinären. Uppsala universitet har nyligen antagit en policy för djurförsöksverksamheten.

Uppsala universitetet

Fakulteterna medicin och farmaci

Uppsala universitets policy för djurförsöksverksamheten

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som utvecklar och finansierar grundforskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi arbetar med forskningsfinansiering, strategi och analys samt forskningsinformation.

Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att svara för bevakning av försöksdjursvetenskap och för fortsatt utveckling inom området, inklusive alternativa metoder till djurförsök.

Vetenskapsrådet har också ett speciellt ansvar för etikfrågor inom forskningen och för att stimulera till diskussion i forskningsetiska frågor. Djurförsök är ett exempel på en sådan fråga.

Vetenskapsrådet arbetar för att:

 • stödja kvalitetsarbetet för god hälsa, god kontroll och god miljö för försöksdjuren
 • höja kompetensen hos alla de som arbetar med djurförsöksverksamheten
 • informera om försöksdjursfrågor
 • försöksdjursverksamheten både i Sverige och internationellt ska hålla den höga kvalitet som forskningen kräver.

Till hjälp i detta arbete finns vid Vetenskapsrådet Expertgruppen för försöksdjursvetenskap som är nationell expertgrupp för försöksdjursfrågor.

Vetenskapsrådets webbplats

Information om kakor (cookies)

På vår webbplats använder vi olika sorters kakor (cookies). Här kan du läsa om kakor och om hur du som användare kan styra vilken information som lagras med hjälp av kakorna.

Vad är en kaka?

En kaka är en liten fil som lagras på din dator och innehåller information om ditt besök på vår webbplats.

Så används kakorna

Kakorna används för webbstatistik. Statistiken hjälper oss att förstå hur webbplatsen används och hur vi kan göra den bättre för våra besökare. Vi analyserar webbstatistiken i verktyget Google analytics.

Det finns även kakor som lagrar inställningar som du själv gör på sajten.

Du kan stänga av kakor

I din webbläsare kan du välja att stänga av funktionen som lagrar kakor. Då kommer inga kakor att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Du kan också i efterhand radera din webbläsares kakhistorik.

Sök på internet för att hitta instruktioner om hur du gör för att

 • stänga av kakor
 • granska vilka kakor som redan har lagrats i din dator
 • radera lagrade kakor i din webbläsare

Kakor som finns på sajten

Kaka: _ga  Syfte: webbanalys Tredjepart: ja  Livslängd: 2 år Leverantör: Google Analytics

Kaka: _gat  Syfte: webbanalys Tredjepart: ja Livslängd: 10 minuter Leverantör: Google Analytics

Kaka: _gat _unitracker  Syfte: webbanalys Tredjepart: ja Leverantör: Google Analytics

Kaka: _gid  Syfte: webbanalys Tredjepart: ja Leverantör: Google Analytics

Kaka: wp-settings  Syfte: anpassar webbplatsens utseende Tredjepart: nej Livslängd: under besöket Leverantör: WordPress

Kaka: wordpress_test_cookie  Syfte: Kontrollerar om webbläsaren tillåter kakor Tredjepart: nej Livslängd: under besöket Leverantör: WordPress

Tillgänglighet

Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Djurförsök.info uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Djurförsök.info som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till registrator@vr.se
 • ring 08-546 44 000

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. [länk till formulär på vr.se: https://www.vr.se/tillganglighetsbrister.html]

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid tangentbordsnavigering

 • Frågor och svar-listan går inte att nå med tangentbordsnavigering. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • När man öppnar undermenyer på de menyer som ligger på sidor så laddar hela sidan om och man måste tabba sig till menyn igen. [WCAG 2.1.1 (A)]

Problem vid användning av mobil

 • Undermenyer fungerar dåligt i liggande format. Man blir tvungen att skrolla upp för att stänga undermenyn, som annars täcker för stor del av innehållet. [WCAG 1.3.4 (AA)]
 • Allt innehåll är inte anpassat responsivt. Det går inte att zooma på sidan i mobiltelefon. [WCAG 1.4.10 (AA)]

Problem vid användning av tekniska hjälpmedel

 • Listan med svar och frågor på sidan FAQ är ej uppmarkerad som en ”accordion”, detta kan ge problem vid användning av tekniska hjälpmedel. [WCAG 4.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Radavståndet är satt i pixlar och går därför inte att justera manuellt. [WCAG 1.4.12 (AA)]
 • Sökfälten på startsidan och i menyn (mobil) ger inga sökförslag eller stavningsförslag. [WCAG 3.3.3 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vetenskapsrådet lät en extern aktör göra en oberoende granskning av Djurförsök.info. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport den 19 december 2018. Vetenskapsrådet gav en annan extern aktör i uppdrag att utföra rättningar. Denna aktör genomförde och granskade rättningarna och levererade dem den 12 november 2019. Inför leveransen av dessa rättningar genomförde Vetenskapsrådet också en egen testning.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på Djurförsök.info är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2025.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.

Webbplatsen publicerades 2013.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 9 december 2019.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?