Lagar & regler
Djurförsök

Lagar & regler

Om lagar kring djurförsök

Djurförsök får bara användas om man inte kan få fram relevanta forskningsresultat med andra metoder.

Sverige har ovanligt strikta lagar för djurskydd. Enligt rådande svensk och europeisk lag får djurförsök användas endast om forskningsresultatet inte kan uppnås med andra metoder. Försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande. Djurförsök är tillåtna om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett stort antal djur och människor. I den svenska djurskyddslagen har djuren ett eget värde som individer, utöver det värde de har för människan. Varje individ har skydd mot onödigt lidande och sjukdom och ska dessutom ha möjlighet att bete sig naturligt. Lagens syfte är att djuren ska ha det bra under hela sin livstid.

Instrument på ett operationsbord läggs fram av handskbeklädd människa. Under grön operationsduk skymtar två klövar.

Behövs operationen? Annars ska den inte göras. Foto Amiforma.

I Sverige ska all forskning med djurförsök godkännas av en djurförsöksetisk nämnd innan den får utföras. Detta har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1979. Svensk och internationell lagstiftning kräver att nya läkemedel testas på djur innan de prövas på människor.

Eftersom Sverige är medlem i EU måste vi följa de bestämmelser om djurförsök som finns i Europarådskonventionen och i EU-direktiv.

Regler för djurskydd delas in i olika detalj­nivåer:

  • EU-direktiv
  • Djurskyddslagen
  • Djurskyddsförordningen
  • Särskilda föreskrifter
  • Allmänna råd

EU-direktiv för djurförsök

Sedan 2013 gäller ett nytt direktiv från EU som kräver tuffare lagar kring djur som används för vetenskapliga ändamål.

Den nya lagstiftningen förstärker arbetet med att hitta alternativa metoder till djurförsök. Det handlar om att hitta sätt att ersätta, minska och förfina djurförsöken. Principen kallas 3R efter engelskans replace, reduce, refine. Läs mer här.

Försök på människoapor förbjudna i EU

Ingrepp på människoapor, som schimpanser, gorillor och orangutanger är förbjudna från och med 2013. I Sverige har det inte gjorts några ingrepp på människoapor på flera decennier. Däremot används människoapor i djurparker ibland för beteendestudier, vilket räknas som djurförsök enligt den svenska definitionen.

Etisk prövning obligatorisk i hela EU

Etisk prövning av djurförsök är nu obligatoriskt för alla EU-länder. I Sverige har vi haft lag på etisk prövning av djurförsök sedan 1979. Med de nya reglerna inrättades också en central djurförsöksetisk nämnd i Sverige. Nämnden överprövar beslut från regionala nämnder samt utvärderar redan genomförda djurförsök.

Exempel på andra ändringar av lagar som en följd av EU-­direktivet:

  • Kraven på utbildning av de personer som arbetar med försöksdjur blir högre. Tidigare har det gått bra att arbeta med djurförsök i upp till två år utan särskild utbildning. Förutsättningen har varit att personen haft handledning i djurhuset. Nu får man inte påbörja forskning på djur utan att ha klarat av utbildningen som också innehåller ett etikmoment.
  • En nationell kommitté för skydd av försöksdjur inrättas. Kommittén ska ge råd åt behöriga myndigheter och djurskyddsorgan i frågor som rör införskaffande, uppfödning, hållande, skötsel och användning av djur i försök.

Djurskydds­lagen försvarar alla djur

I djurskyddslagen finns grundläggande bestämmelser för hur djur ska skötas. Lagen gäller inte bara försöksdjur för forskning, utan alla djur, som till exempel husdjur och lantbruksdjur.

Illustration med symboler för lagparagraf, provrör och ödla.

Djurskyddslagen slår till exempel fast att djuren ska ges tillräckligt med foder, vatten och tillräcklig tillsyn. Deras miljö ska vara god så att den hjälper deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Djur får inte överansträngas, straffas med slag eller drivas på med redskap så att de kan skadas. De får inte hållas bundna på ett sätt som är plågsamt. Djur som transporteras ska skyddas mot till exempel värme, köld, och skavning.

Ett sjukt eller skadat djur ska så snabbt som möjligt få nödvändig vård om det inte är så sjukt eller skadat att det snabbt måste avlivas.

Brott mot djurskydds­lagen kan ge fängelse

Förutom bestämmelserna om hur djur ska hållas, skötas och vårdas finns till exempel bestämmelser om vilka som har ansvar för tillsyn av djuren, det vill säga de som ser till att lagar och regler följs. Det är kommunerna, länsstyrelserna och Jordbruksverket som har det ansvaret.

Djurskyddslagen ger alltså skydd åt djur vars ägare har försummat deras tillsyn och vård eller misshandlat dem. Om ett djur utsätts för lidande och missförhållandena inte rättas till kan myndigheterna besluta om att djuret ska omhändertas.

Den som bryter mot djurskyddslagen kan dömas till böter eller fängelse. Böter eller fängelse i högst två år kan också bli straffet för den som döms för djurplågeri (enligt brottsbalken 16 kap. 13 §).

Djurskydds­förordningen ger anvisningar om skötsel

Mer detaljerade följdbestämmelser till djurskyddslagen finns i djurskyddsförordningen och i aktuella myndigheters olika föreskrifter.

I djurskyddsförordningen hittar man mer detaljerade anvisningar om hur djurstallar, där djuren bor, ska vara utformade och hur olika sorters djur ska skötas. Det kan handla om att hönsen ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad, om rävars behov att gräva, vilka nötkreatur som ska hållas på bete, att svin ska hållas lösgående etcetera.

Läs mer i SJVFS 2019:66

Vit råtta på en människas arm. Människan bär blå labbrock och lila handskar.

Lagar ger skydd åt försöksdjuren. Här tas en råtta omhand i djurhuset vid Göteborgs universitet. Foto Amiforma.

Myndigheter ger allmänna råd

Utöver bestämmelserna i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och de särskilda föreskrifterna finns allmänna råd från myndigheterna om hur man ska göra för att uppfylla kraven.

Här går till exempel att läsa om tillsyn under djurförsök. I föreskriften står det att:

”Tillsyn av djuren före, under och efter försök ska ske i sådan utsträckning att det kan garanteras att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är nödvändigt. Vid behov ska djuren ses till även nattetid. Det ska finnas planer för hur den som utövar tillsynen ska agera vid både väntade och oväntade effekter.”

Det allmänna rådet är här:

”I de fall det saknas information om förväntat förlopp bör tillsynen ske med så täta intervaller att djuren inte riskerar att utsättas för större lidande än nödvändigt.”

Får man testa smink på djur?

Det är förbjudet att sälja djurtestat smink i hela EU.

Lagstiftningen har förändrats i olika steg.

  • År 2004 förbjöds tester av smink på djur inom EU. Men det var fortfarande tillåtet att testa ingredienser som ingår i kosmetikaprodukter på djur.
  • År 2009 förbjöds även tester av enskilda ingredienser. Men det var fortfarande tillåtet att göra tester kring bland annat allergi, cancer och fosterskador om det saknades alternativa metoder.
  • År 2013 förbjuds alla tester, även de som var undantag 2009.

Vilka produkter omfattas?

Förbudet gäller kosmetika och hygienprodukter. Det innebär att många vanliga produkter som tandkräm, tvål och schampo också omfattas.

Hur testar man smink utan djur?

Det finns nu godkända test som utgår från odlade hudceller. Därför är hudirritationstester på djur numera förbjudna.

Vad händer med smink som testats på djur innan förbudet började gälla?

Ingenting. Förbudet att sälja smink som testats på djur gäller bara för nya produkter. Företagen kan fortfarande använda data från djurförsök som gjordes innan det blev förbjudet för att visa att ingredienserna i nya produkter är säkra.

Kommer inte företagen göra djurförsöken i andra länder istället?

Förbudet mot att testa smink på djur gäller också smink som importeras från länder utanför EU. Företagen måste kunna visa att produkterna är ofarliga vid normal användning för att få sälja dem. De måste kunna redogöra för vilka tester som har gjorts av ingredienserna, oavsett var i världen testerna har utförts.

Hur kan man vara säker på att inga djurförsök använts för att ta fram sminket?

Det är i realiteten svårt. Läs artikeln: Ingen kosmetika är fri från djurförsök

Smink kan innehålla testade ingredienser

Sedan 2013 finns ett förbud mot alla djurförsök inom kosmetikaindustrin. Varken enskilda ingredienser eller färdiga produkter får testas på djur. Som konsument kan man lätt tro att produkter man köper nu är fria från djurförsök, men så ser inte verkligheten ut.

Marie Lodén är apotekare och docent i experimentell dermatologi. Hon har arbetat i 30 år med att testa om produkter som används på huden är skadliga. Enligt henne innehåller alla produkter på marknaden ingredienser som testats i djurförsök.

– Jag skulle säga att alla produkter som finns på den europeiska marknaden innehåller råvaror som har testats på djur. Ett av de områden där kemikalier främst tas fram för kosmetika är solskyddskräm. Men oftast har ingredienserna inte testats för kosmetika i första hand. Av de 20 000 ingredienser som är möjliga kosmetikaingredienser används de flesta även för andra ändamål.

Oklart vilken lagstiftning som gäller

Enligt Karin Gabrielson Morton som är sakkunnig på organisationen Forska utan djurförsök, är en av oklarheterna att det inte finns någon riktig skillnad på om en råvara faller under kosmetikalagstiftningen eller EU:s lagstiftning om kemikalier, REACH.

REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation, and restricting of Chemicals) innefattar en central kemikaliemyndighet i EU och bedömer kemikalier ur hälso- och miljösynpunkt . Kemikalier som importeras eller tillverkas i EU kan testas på ryggradsdjur, även om ett av lagstiftningens mål är att minska antalet djurförsök och att underlätta utvecklingen av alternativa metoder.

– Om en råvara produceras främst för att användas inom kosmetika ska den falla under kosmetikalagstiftningen medan om den faller inom REACH är djurförsök för det mesta ett krav. Det är svårt att göra avvägningen om vilken lagstiftning som ska tillämpas. Oftast får företagen själva ta ett beslut, men vara beredda på att det kan ifrågasättas av myndigheterna, säger hon.

Svårt att kontrollera företagen

När det kommer till kosmetika är det Jordbruksverket och Läkemedelsverket som har delat ansvar att se till att lagarna följs. Något som är lättare sagt än gjort enligt Gunnar Guzikowski från Läkemedelsverket.

– I och med att djurförsöksförbudet just har trätt i kraft är det ingen som riktigt vet hur det ska tillämpas och vi har inte haft något konkret fall att ta tag i än så länge. Även om vår uppgift är att kolla upp djurförsök inom kosmetikabranschen gör vi inga rutinmässiga kontroller. Vi vet ännu inte hur en sådan kontroll skulle kunna göras rent praktiskt.

Problemen med att skilja på kosmetikalagstiftningen och EU:s regler om kemikalier vet han inte heller hur man ska rå på.

Andra lagar utanför EU

Om ett företag vill sälja sina produkter på andra marknader än Europa är det även oklart hur reglerna gäller. I andra världsdelar finns det till exempel krav på att djurförsök ska användas.

– Om du säljer en produkt i Kina så kommer myndigheterna där att göra tester på djur eftersom att det är lag där. Om ett företag då vill sälja en produkt i både Sverige och Kina betyder det då att de har brutit mot lagen här? Beroende på hur man tolkar lagen så kan alltså inte företag sälja produkter i till exempel Kina och samtidigt påstå att man inte har djurtestade produkter, berättar Marie Lodén.

En stark markering

Att inga kosmetikaprodukter är fria från djurförsök kanske är en besvikelse för många. Men trots många oklarheter ger de nya lagarna dock mycket positivt enligt Karin Gabrielson Morton.

– Redan innan förbudet trädde i kraft såg vi många positiva effekter. Kosmetikaindustrin har börjat satsa oerhört mycket pengar på alternativa metoder till djurförsök. Resultaten forskare kommer fram till kommer dessutom spilla över inom andra områden så att vi får färre och färre djurförsök. Detta är dessutom en stark markering från politiker. Förr var löften om att göra något åt djurförsök tomma hot, nu är det allvar att djurförsök ska bort.

Noggranna inspektioner viktigt för djurhälsan

Inspektörer kommer med jämna mellanrum till djurhusen på universiteten. De kontrollerar att verksamheten lever upp till de regler som är satta och att djurförsöken utförs enligt etiska godkännanden.

Olof Leander har arbetat som djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen i drygt 20 år. Han är verksam i Stockholms och Uppsala län och är enligt honom själv den ende i landet som har kontroll av försöksdjursanläggningar som heltidssysselsättning. Men han kan få stöd av länsveterinärer i de båda länen.

– Vi uppfyller kraven i EU:s försöksdjursdirektiv som säger att en tredjedel av alla djurförsöksverksamheter ska kontrolleras under ett år. Det handlar till allra största delen om verksamhet på universiteten. De stora läkemedelsföretagen har minskat sina djurverksamheter i Sverige och när de gör djurförsök här hyr de ofta in sig i den infrastruktur som finns vid universiteten, säger Olof Leander.

Kontroll av att lagar följs

Vid inspektionerna kontrollerar han att djurhållningen följer standard och regelverk och att kraven i de etiska godkännandena är uppfyllda. Hur ser beläggningen ut i djurhuset och hur sköts djuren om – finns det till exempel foder, vatten och inredning i burarna så att djuren trivs och mår bra? Är lokalerna godkända för den djurhållning och de djurförsök som görs där? Är beläggningen enligt reglerna eller är det för många djur i burarna?

– Många har synpunkter på regelverket men min uppgift är att kontrollera att det följs. Och det händer sällan att jag hittar något som inte stämmer med dagens krav. Det är hög teknisk standard på djurhållningen överlag.

Kommer gärna oanmäld

Han menar att det är viktigt att vara förberedd inför en inspektion och läser på om tidigare kontroller, tillstånd och försöker få en översikt över vilka djurförsök som pågår innan han åker ut på inspektion. Han kommer helst oanmäld till verksamheten om det är möjligt och väl på plats gör han också stickprov där ett antal djur kontrolleras särskilt noga.

– Då ser jag gärna att djurhusets veterinär är med och gör bedömningar som jag antecknar. Sedan går jag hem och renskriver, ber om journaler och anteckningar på djurkorten på burarna. Jag lusläser anteckningar och sätter allt i sitt sammanhang.

Gränsdragningar för att avbryta försök

Olof Leander har en magisterexamen i kemi och har läst linjen för kommunalt miljö- och hälsoskydd på universitet och gått kurser om djur och inspektion efterhand. Hans långa erfarenhet som inspektör tycker han också hjälper honom att göra bedömningar om hur djuren har det. Men när det behövs mer veterinärmedicinska utlåtanden bistår ibland Lena Malm, länsveterinär vid Uppsala länsstyrelse.

– Jag kan till exempel komma in i diskussioner om avbrytningspunkt. I varje etiskt godkännande ska det uppges när försöket ska avbrytas. Det kan vara när försöket är klart, när djuren har uppnått en viss ålder, efter en viss tid eller vid en viss grad av lidande hos djuret. Här kan det vara svårt med gränsdragningar eftersom det ibland kan tillåtas att djuret ska få en viss sjukdom och därmed ett visst lidande, berättar hon.

”Vi är väldigt petiga med detaljer”

Inspektörerna menar att de ganska ofta hittar småsaker. Det kan vara att någon missat att skriva något i journalen som står på kortet i buren, eller att datumen inte matchar eller att något helt enkelt är svårt att läsa på grund av oläslig handstil.

– Vi är väldigt petiga med detaljer, men mycket av det vi hittar behöver inte ha påverkat djuren negativt. Om vi aldrig hittade små brister så kan man fundera på om kontrollen verkligen är effektiv.

– Etiska godkännanden kan vara ganska komplicerade. Finns det många godkännanden händer det att någon gör fel och utför en försöksåtgärd som finns i ett etiskt godkännande i försök som är godkända i ett annat, säger Olof Leander.

Den grövsta avvikelsen som han stött på är att verksamheter har kunnat pågå under lång tid utan att ha adekvata tillstånd för det.

Vill ha tillsyn

Inspektörerna tycker att de tas emot väl av djurförsöksverksamheterna.

– Jag har inte stött på någon som inte vill ha tillsyn. Legitimiteten för verksamhet med djurförsök bygger på insyn. Jag tycker också att jag gör nytta som inspektör. Om vi inte skulle ha inspektioner skulle forskarna behöva göra egna tolkningar av reglerna och det skulle göra skillnad för djuren, menar Olof Leander.

– Kontrollerna ingår i ett helt system där även etiska godkännanden och arbete med 3R ingår. Och hela det systemet påverkar användningen av försöksdjur. Jag känner att jag på lång sikt bidrar i det systemet och gör nytta. Allt som handlar om försöksdjur måste ske med en väldigt noggrannhet som det är viktigt att upprätthålla, säger länsveterinären.

Djurskyddskontrollen 2020

I en rapport från Jordbruksverket, Djurskyddskontrollen 2020, framgår att Sverige som helhet inte uppfyller de krav som försöksdjursdirektivet ställer kring hur många användare som ska kontrolleras per år. Det fanns 212 tillstånd att använda försöksdjur i Sverige under 2020 och en tredjedel av dessa ska kontrolleras varje år enligt direktivet, alltså 71. Under 2020 genomfördes 25 kontroller inom försöksdjursområdet. Men hur många tillstånd som då kontrollerades går inte att säga eftersom det saknas statistik.

– Inrapporteringssystemet för länsstyrelserna har inte fungerat som det ska när det kommer till kontroller av försöksdjur, detta är något vi arbetar för att förbättra till nästa år, kommenterar Johannes Van den Weghe, handläggare vid försöksdjursenheten, Jordbruksverket.

Djur som används i försök är de enda djur som avsiktligt ibland utsätts för lidande. Det är därför viktigt att kontrollera så att detta lidande inte går utöver vad som är tillåtet. Länsstyrelserna och Jordbruksverket ska nu arbeta tillsammans för att stärka kontrollverksamheten och se till att mer resurser avsätts till kontroll på försöksdjursområdet, enligt rapporten.

Hela rapporten Djurskyddskontrollen finns här.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?