Iinformation om djurförsök i forskningen från svenska universitet och Vetenskapsrådet.
Med syfte att sprida kunskap om djurförsök i Sverige.

Djurskyddslagstiftning

Eftersom Sverige är medlem i EU är vi  bundna att följa bestämmelserna om djurförsök i Europarådkonventionen och i EU-direktiv.

Sverige har redan en av de mest strikta djurskyddslagstiftningarna i Europa.

Enligt rådande svensk och europeisk djurskyddslagstiftning får djurförsök användas endast om forskningssyftet inte kan uppnås med andra metoder. Försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande. Försöken anses befogade om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett stort antal djur och människor.

I Sverige ska all forskning med djurförsök godkännas av etiknämnder innan den får utföras. Detta har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1979.

Djurskyddslagstiftningen anger ramarna, men ytterst vilar ett ansvar på varje enskild människa som har hand om, eller i olika sammanhang kommer i kontakt med djur.
 
I den svenska djurskyddslagen får djuren ett eget värde som individer, utöver det värde de har för människan. Varje individ ges skydd mot onödigt lidande och sjukdom och ska dessutom ges möjlighet att bete sig naturligt. Lagens intention är att djuren ska ha det bra under hela sin livstid.

Lagar och regler för djurskydd delas in i olika detaljnivåer:

Den 10 november 2010 klubbades nytt EU-direktiv om skydd av försöksdjur igenom i EU:s ministerråd. Syftet var dels att minska antalet försöksdjur, dels att samma regler ska gälla för djurförsök inom hela EU.

Direktivet skulle vara genomfört i den nationella lagstiftningen och börja tillämpas 1 januari 2013. Det innebär förändringar av den svenska djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter.

I april 2012 lämnade regeringen in en proposition till riksdagen med förslag till förändringar i djurförsökslagstiftningen.Samtidigt arbetade Jordbruksverket med att ta fram nya föreskrifter.

Den 1 januari 2013 trädde det nya EU-direktivet om försöksdjursverksamhet i kraft.

Text: Eva Barkeman

Senast uppdaterad: 2013-04-03

Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet
Ansvarig utgivare: Mats Ulfendahl, huvudsekreterare ämnesrådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet
Kontakt: Skicka e-post till redaktionen